[:CA]Serveis[:es]Servicios[:en]Services[:fr]Services[:]

[:CA]

Caldea 2015 maig3

SENSE BASTIDES!!

Tenim quatre àrees de treball pels sectors de la indústria, la construcció, els espais confinats i la seguretat. Aquestes quatre àrees, plantejades en sinergia, conformen una empresa altament capacitada per oferir els següents serveis:

Àrea de serveis a la indústria: oferim serveis d’aplicació de soldadura en les diferents aliatges de metall, manteniment preventiu, instal·lacions de recollida d’aigua sifòniques, (som instal·ladors exclusius per a la zona Nord-est de Sifónika), manteniment de cobertes, impermeabilitzacions, pintura, neteges…

Àrea de serveis de construcció: paleteria, reformes i rehabilitacions, instal·lacions d’aigua, instal·lacions de canals, pintura, impermeabilitzacions…

Àrea de serveis en espais confinats: oferim serveis de neteja, manteniment preventiu, reparació i soldadura de sitges, cali fugats, canalitzacions, pous…..

Àrea de serveis de seguretat: oferim serveis homologats d’instal·lacions de línies de vida, som instal·ladors oficiales de la marca Fallprotec, reixes i proteccions col·lectives…[:es]Caldea 2015 maig3

¡¡SIN ANDAMIOS!!

Contamos con cuatro áreas de trabajo por los sectores de la industria, construcción, espacios confinados y seguridad. Estas cuatro áreas, en sinergia, conforman una empresa altamente cualificada para ofrecer los siguientes servicios:

 Área de servicios a la industria: servicios de aplicación en el vario metal de la soldadura de aleaciones, mantenimiento preventivo, sifòniques agua cosecha instalaciones, (somos instaladores para el noreste de Sifónika), mantenimiento de techos, impermeabilización, pintura, limpieza…

• Área de servicio de la construcción : albañilería, renovación y rehabilitación, instalaciones de agua, instalaciones de canales, pintura, impermeabilización…

 • Área de servicio en espacios confinados: ofrecemos servicios de limpieza, mantenimiento preventivo, reparación y soldadura de sitges, fugitivos de cali, pipas, pozos…

• Área de servicio de seguridad: ofrecemos servicios de líneas aprobadas de la vida, somos la marc de oficiales…[:en]Caldea 2015 maig3

WITHOUT SCAFFOLDING!!

We have four areas of work for the sectors of industry, construction, confined space and security. These four areas form a synergy arising from highly qualified company to provide the required services.

  • Area services industry: provide application services welding different metal alloys, preventive maintenance, collection facilities sifónika water (exclusive installers for the Northeast area Sifónika Sl), maintenance of roofs, painting, cleaning …
  • Service area building: masonry reforms, water installations, installations channels, painting, waterproofing …
  • Service area in confined spaces: offer cleaning services, preventive maintenance and repair of silos, pipelines, wells …
  • Area security service: we offer certified installation services lifelines, we are official installers FALLPROTEC brand, networks and protections …

[:fr]

BASTIDES DE SENS !

Nous avons quatre domaines de travail pour les secteurs de l’industrie, de la construction, de l’espace et de la sécurité confiné. Ces quatre domaines forment une synergie découlant de société hautement qualifiée pour fournir les services requis.

  • Secteur des services de la région: fournir des services d’application de soudage différents alliages de métaux, maintenance préventive, l’eau de centres de collecte (installateurs exclusifs pour la région du Nord-Sifónika Sl), l’entretien des toitures, peinture, nettoyage …
  • Zone de service Bâtiment: réformes de maçonnerie, les installations d’eau, d’installations canaux, peinture, étanchéité …
  • Aire de service dans les espaces confinés: offrir des services de nettoyage, de maintenance préventive et la réparation des silos, des pipelines, puits …
  • Service de sécurité de la région: nous offrons des services d’installation certifiés lignes de vie, nous sommes officielles installateurs FALLPROTEC marque, réseaux et protections …

Caldea 2015 maig3[:]